U Move Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op, maar niet uitsluitend, al onze overeenkomsten, aanbiedingen en materiaalgebruik. Lees deze zorgvuldig door alvorens u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten. Als u op enige wijze gebruikmaakt van onze diensten en/of producten impliceert u dat u deze Algemene voorwaarden aandachtig tot u heeft genomen en met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op, maar niet uitsluitend, alle overeenkomsten, aanbiedingen en materialen van U Move Uden (hierna: U Move).

1.2 U Move: U move gevestigd te Uden, KVK-nummer 55034748.

1.3 Het lid: de wederpartij van U Move, eenieder die een overeenkomst sluit met U Move.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met goedkeuring van U Move en de betrokken partij(en) zijn overeengekomen.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst, Algemene voorwaarden, komt tot stand door (a) ondertekening van het inschrijfformulier, (b) aanmelding bij U Move via Sportbit (c) gebruik van trainingsfaciliteiten van U Move of (d) gebruik van overige diensten en/of producten van U Move.

2.2 Indien het lid minderjarig is, dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door diens wettelijk vertegenwoordiger.

2.3 Het lid zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan U Move aangeeft dat deze wenselijk zijn, of waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Algemene voorwaarden noodzakelijk zijn, tijdig aan U Move worden verstrekt.

2.4 Deze overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd.

3.2 Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand vanaf schriftelijke indiening van de opzegging. Deze opzegtermijn gaat in vanaf aanvang van eerstvolgende kalendermaand.

3.3 Indien een lid de Algemene voorwaarden met U Move heeft afgesloten, is het lid gerechtigd om gedurende veertien (14) dagen na het ondertekenen van de met U Move gesloten Algemene voorwaarden te herroepen

3.4 Indien geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

3.5 Bij wijziging van abonnementsvorm zal de nieuwe abonnementsvorm per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij het nieuwe tarief wordt berekend. Vanaf ingang van deze wijziging is de nieuwe overeenkomst van kracht.

3.6 Opzegging of wijziging van abonnementsvorm dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres onder het kenmerk “opzegging” of “wijziging abonnement” te geschieden. U Move zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van het lid binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het lid onmiddellijk contact op te nemen met U Move, waarbij U Move ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

3.7 Indien het lid minderjarig is, dient de opzegging of wijziging door diens wettelijk vertegenwoordiger te worden ondertekend en aangevraagd.

3.8 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het lid, een periode van minimaal vier (4) aaneengesloten weken, kan het lid U Move na overleg met U Move verzoeken diens abonnement tijdelijk op te schorten of stop te zetten. Dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opschorting of stopzetting kan op zijn vroegst ingaan vanaf aanvang eerstvolgende kalendermaand. Dit is niet mogelijk met terugwerkende kracht. Het lid heeft geen recht op restitutie of compensatie indien dit niet tijdig in overleg en schriftelijk is overeengekomen met U Move.

3.9 U Move heeft het recht om de Algemene voorwaarden of overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang op te zeggen indien (a) het lid zich naar de mening van U Move schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag, (b) het lid de (huis)regels van U Move herhaaldelijk overtreedt of (c) indien een derde ongeldig als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het lid gebruikmaakt van het abonnement van het lid. U Move en diens medewerkers zijn bevoegd om het lid te verwijderen en diens verbintenis/overeenkomst met U Move eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

3.10 U Move heeft het recht om de Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Abonnementskosten dienen voorafgaand aan het gebruik van faciliteiten van U Move te zijn voldaan aan U Move.

4.2 U Move heeft het recht om de abonnementskosten te wijzigen. Een prijswijziging wordt door U Move één maand voorafgaand aan het lid schriftelijk medegedeeld. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen vier (4) weken na bekendmaking te ontbinden.

4.3 Als de prijswijziging zoals bedoeld in artikel 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft het lid niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst.

4.4  Indien U Move haar faciliteiten niet aan het lid kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking, worden betalingen die reeds door het lid zijn gedaan niet gerestitueerd. Abonnementskosten zullen pro rata weer worden geïnd vanaf de datum dat U Move haar faciliteiten weer aan het lid kan aanbieden. 

4.5 Indien U Move haar faciliteiten slechts deels aan het lid kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door het lid zijn gedaan niet gerestitueerd. U Move heeft het recht om tijdens een periode van sluiting wegens overheidsbeperking een nieuw (vergelijkbaar) buiten- of online abonnement aan te bieden aan het lid. Deze abonnementsvorm is geldig zolang U Move haar faciliteiten niet of slechts deels binnen kan aanbieden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden de faciliteiten van U Move zo spoedig mogelijk weer volledig aangeboden, wordt het oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervalt de vervangende abonnementsvorm. Gedurende een periode waarin een beperking tot binnen sporten opgelegd wordt door de overheid, heeft U Move het recht om de abonnementskosten van het lid te blijven incasseren volgens het op dat moment afgesloten abonnement door het lid.

Artikel 5 Verplichtingen van het lid

5.1 Het lid dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer binnen 24 uur vanaf wijziging aan U Move mede te delen.

5.2 Het lid houdt zich aan de door U Move gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door U Move aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door het lid geeft U Move het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.3 Het lid is bekend met de huisregels die gelden voor U Move en dienst zich akkoord te verklaren met deze regels door de akkoordverklaringen te ondertekenen. Het lid is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met U Move conform de huisregels te gedragen.

Artikel 6 Betaling

6.1 Het lid machtigt U Move door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden om de aan U Move verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

6.2 De abonnementskosten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en worden door middel van automatische incasso rond de 28e van de lopende maand geïncasseerd. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd, ontvangt het lid een digitale/schriftelijke herinnering. Vervolgens wordt er rond de 15e van de volgende maand opnieuw geïncasseerd. Wanneer de abonnementskosten rond de 15e weer niet kunnen worden geïncasseerd, ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en worden de abonnementskosten verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Het lid krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen. Dit kan door middel van digitale betaling aan U Move.

6.3 Als de abonnementskosten op de laatste dag van de lopende maand niet zijn geïncasseerd, is het lid rente aan U Move verschuldigd. De rente bedraagt 1,5% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

6.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is U Move bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

6.5 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan U Move verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. U Move heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

6.6 U Move heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang tot U Move en verwante activiteiten te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

6.7 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden faciliteiten of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid de abonnementskosten verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door U Move ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij U Move te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van U Move.

6.8 U Move behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik van de faciliteiten van U Move voor, maar niet beperkt tot, kracht en conditietraining en/of het volgen van een trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij U Move is geheel voor eigen rekening en risico van het lid.

7.2 Het lid is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training, melding te maken van diens fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Het lid is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

7.3 Zowel U Move als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het lid en/of derden. U Move is slechts aansprakelijk voor schade die het lid lijdt die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan U Move toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van U Move is beperkt tot het bedrag waarvoor U Move aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

7.4 U Move en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover U Move maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen. Verder wordt iedere aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel uitgesloten. Het lid zal U Move en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

7.5 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van U Move, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het lid. 

Artikel 8 Klachten

8.1 Het lid dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd, schriftelijk aan U Move kenbaar te maken. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten terzake verliest.

Artikel 9 Persoonsgegevens en privacy

9.1 Het lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan U Move verstrekt, zoals onder andere naam, leeftijd, adres en e-mailadres. 

9.2 Het lid geeft aan U Move toestemming tot de verwerking van diens persoonsgegevens in verband met onder meer het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van de dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website of app.

9.3 De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door U Move gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacy statement van U Move welke is terug te vinden op www.umove-uden.nl.

9.4 Bij akkoord met de Algemene voorwaarden geeft het lid U Move ondubbelzinnig toestemming om aan het lid aanbiedingen en relevante informatie per e-mail en anderszins toe te sturen.

9.5 Tijdens aanwezigheid bij activiteiten van U Move kunnen er foto’s en video-opnames van het lid worden genomen voor publicitaire, communicatieve en marketing doeleinden. Het lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden aan U Move ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames, al dan niet bewerkt ten behoeve van genoemde doeleinden, voor genoemde doeleinden te gebruiken. 

Artikel 10 Lessen, personal training

10.1 De abonnementsvormen van U Move  zijn gebaseerd op een wekelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende weken en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.2 U Move  behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen.

10.3 De lessen van U Move  kunnen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail en zal in de het fitcentrum opgehangen worden. Er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 U Move behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of te annuleren in verband met een naar het oordeel van U Move te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door U Move te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

10.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van U Move zal U Move geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

10.5 Het lid dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding kan niet worden deelgenomen aan een les.

10.6 Het lid kan zich tot uiterlijk twaalf (12) uur voor aanvang van een groepsles uitschrijven. Voor vrij trainen geldt dat een lid zich tot één (1) uur voor aanvang van het vrij trainen kan uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.

10.7 Indien het lid niet in staat is om te komen trainen voor personal training dan dient het lid zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch af te melden. Indien het lid zich niet tijdig afmeldt, zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. U Move en het lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

11.2 Iedere rechtsverhouding met U Move wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen het lid en U Move die naar aanleiding van of in verband met de Algemene voorwaarden mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door een bevoegde rechter te Nederland.

Contact

U Move
Adres: Parallelweg 34, 5402 GL, Uden
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 55034748
E-mailadres: info@umove-uden.nl